Všeobecné obchodní podmínky

Obsah

 1.  Základní ustanovení
 2.  Informace o zboží a cenách
 3.  Objednávak a uzavření kupní smlouvy
 4.  Zákaznický účet
 5.  Platební podmínky a dodání zboží
 6.  Odstoupení od kupní smlouvy
 7.  Práva z vadného plnění
 8.  Doručování
 9.  Osobní údaje
 10.  Zákaz šíření našich fotografií
 11.  Závěrečná ustanovení


1. Základní ustanovení

• Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Provozovatel internetového obchodu

Jiří Malík

IČ: 02740168
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Kontaktní údaje: Křehlíkova 1101/46, Brno 627 00 


Telefon.: +420728308509+420602107381

E-mail: info@damskysatnik.cz

Web: https://damskysatnik.cz/

Datová schránka: 3sp4d8e

Číslo účtu: 2401879668/2010

(dále jen „prodávající“)


• Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://damskysatnik.cz/ (dále jen „internetový obchod“).
• V případě, že je kupujícím osoba, která není spotřebitelem, neužijí se tato ustanovení těchto obchodních podmínek: celý čl. 6, celý čl. 10.
• Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
• Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.


2. Informace o zboží a cenách

• Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
• Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
• Některé zboží můžu být dostupné k nákupu pouze v určitém čase, na který může být kupující upozorněn odpočtem času zbývajícímu ke zpřístupnění tohoto zboží.
• V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
• Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
• V internetovém obchodě je prodáváno výhradně použité zboží. Zboží vykazuje různou míru opotřebení s ohledem na předchozí délku a intenzitu používání. Prodávající nemá informace o délce a intenzitě předchozího užívání. Vadou zboží tedy není jeho opotřebení v okamžiku jeho převzetí kupujícím.
• Cena zboží je stanovena s ohledem na míru jeho opotřebení v důsledku předchozího užívání
• Prodávající věnuje maximální možnou péči věrnému zobrazení a popisu zboží v internetovém obchodě. Drobné zkreslení odstínu barev může být způsobeno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, světelným zdrojem, jiným nastavením monitoru atd.
• Prodávající věnuje maximální možnou péči ochraně práv majitelů ochranných značek. S ohledem na pořízení zboží spočívající v jeho sběru anonymní formou nelze zaručit původ ani pravost zboží označeného ochrannou známkou. V případě, že kupující zjistí, že zboží označené zapsanou ochrannou známkou není originál, je tato skutečnost důvodem k reklamaci a kupující má právo na vrácení uhrazené kupní ceny.
• S ohledem na skutečnost, že v internetovém obchodě je prodáváno výhradně použité zboží, nevztahuje se na prodávajícího povinnost označovat prodávané textilní výrobky údaji o jejich materiálovém složení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011.


3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

• Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
• Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:


a) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
b) vyplněním objednávkového formuláře s následnou registrací.


• Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
• Vybrané zboží kupující vloží do košíku. Vložením zboží do košíku, není zboží pro kupujícího rezervováno. Zboží může mít v košíku více zákazníků. Zboží objedná zákazník, který dokončí objdenávku dříve, ostatním se při dokončování objednávky na záložce "Doprava a platba" zobrazí informace, že zboží již není dostupné s označením, o které produkty se jedná. Objednávku lze dokončit po odstranění nedostupného zboží z košíku.
• Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
• Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
• V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
• Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
• V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.


4. Zákaznický účet

•Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující nemůže objednávat zboží  bez registrace.
• Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
• Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
• Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
• Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
• Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


5. Platební podmínky a dodání zboží

• Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:


a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2401879668/2010, vedený u Fio banky
b) při osobním odběru kupujícím na výdejním místě prodávajícího v hotovosti nebo předchozím bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2401879668/2010.
c) dobírkou, kdy kupující zaplatí kupní cenu při doručení zboží


• Prodávající může dle svého rozhodnutí některou z výše uvedených možností platby kdykoliv kupujícímu znepřístupnit.
• Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
• V případě, že si kupující vybere jako způsob úhrady ceny zboží platbu na výdejním místě prodávajícího nebo dobírkou, je kupující povinen uhradit poplatek za tento způsob platby, a to ve výši stanovené prodávajícím. Na výši tohoto poplatku bude kupující upozorněn při objednávce zboží.
• V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že celá kupní cena není uhrazena kupujícím do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy pak platí, že kupující od kupní smlouvy odstoupil, smlouva se od svého začátku ruší a objednávka je stornována.
• V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
• Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
• Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
• Zboží je kupujícímu dodáno:


a) na adresu určenou kupujícím v objednávce
b) na výdejním místě dopravce (Zásilkovna, Česká pošta)
c) osobním odběrem kupujícím na výdejním místě prodávajícího


• Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Pokud má kupující možnost vybrat si dopravu z více dopravců nebo rychlostí doručení, tak bere na vědomí, že se cena dopravy může u každého z dopravců lišit.
• Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
• Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
• Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
• V případě, že si kupující zboží závazně objedná, ale bez právního důvodu si ho ve sjednané lhůtě nevyzvedne, nepřevezme ho od dopravce nebo nezaplatí dobírku, došlo ze strany kupujícího k porušení uzavřené kupní smlouvy a prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, sestávající z nákladů na balné a dopravné.
• Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
• Kupující je oprávněn v uživatelském účtu sledovat stav své objednávky a průběh doručování zboží. Kupující však bere na vědomí, že stav objednávky a doba doručení je pouze orientační a její nedodržení nemůže sloužit k uplatňování žádných nároků vůči prodávajícímu.


6. Odstoupení od kupní smlouvy

• Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
• Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy činí 14 dnů, ode dne převzetí zboží

• Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím ZDE. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
• Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
• Náklady na dopravu se nevrací! Pokud bylo dopravné zdarma a kupující zboží vrací, má právo si prodávají ztrhnout částku na dopravu dle ceníku!
• Peníze se vrací až dorazí zboží prodávajícímu zpět na adresu.
• Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené nad míru v jakém bylo zboží pořízeno a neznečištěné a je-li to možné v původním obalu. 

• Zboží musí být nenošené!


7. Práva z vadného plnění

• Prodávající v internetovém obchodě prodává výhradně použité zboží. Z povahy prodeje použitého zboží vyplývá i specifické vymezení vad, které mohou být předmětem reklamace. Vadou tedy v souladu s § 2167 občanského zákoníku není zejména opotřebení věci, které věc měla při převzetí kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá jiné než předem zveřejněné vady. Prodávající zveřejňuje vady zboží v popisu zboží a prostřednictvím fotografie zboží.
• Prodávající neposkytuje na prodávaný použitý textil smluvní záruku za jakost ve smyslu §1919 občanského zákoníku.
• Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením zveřejněné fotografii a slovnímu popisu
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


• Prodávající věnuje maximální možnou péči věrnému zobrazení a popisu zboží v internetovém obchodě. Drobné zkreslení odstínu barev může být způsobeno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, světelným zdrojem, jiným nastavením monitoru atd.
• Prodávající věnuje maximální možnou péči ochraně práv majitelů ochranných značek. S ohledem na pořízení zboží spočívající v jeho sběru anonymní formou nelze zaručit původ ani pravost zboží označeného ochrannou známkou. V případě, že kupující zjistí, že zboží označené zapsanou ochrannou známkou není originál, je tato skutečnost důvodem k reklamaci a kupující má právo na vrácení uhrazené kupní ceny a přepravních nákladů.
• Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Odsouhlasením těchto všeobecných obchodních podmínek před odesláním objednávky prodávající a kupující ve smyslu § 2168 občanského zákoníku sjednali, že právo z vadného plnění lze uplatnit u vady, která se vyskytne nejpozději do 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím, který je spotřebitelem.
• V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:


a) přiměřenou slevu z kupní ceny,
b) odstoupit od smlouvy.


• S ohledem na skutečnost, že zboží prodávané v internetovém obchodě je výhradně použité zboží, kde je od každého zboží k prodeji výhradně jeden kus výrazně nižší ceny než nové zboží, není možné v případě výskytu vady uplatnit výměnu zboží za nové zboží ani opravu zboží.
• Kupující má v případě výskytu vady vždy právo odstoupit od smlouvy.
• Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
• Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
• Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. V případě oprávněné reklamace bude její vyřízením výhradně bezhotovostní převod slevy z ceny nebo ceny včetně uhrazených přepravních nákladů při odstoupení od smlouvy na bankovní účet určený kupujícím v reklamačním protokolu. Vyplacení slevy nebo náhrady v hotovosti na provozovně nebo ve výdejně není možné.
• Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
• V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
• Volbu způsobu vyřešení reklamace má kupující, který je spotřebitelem. V případě, že kupující není spotřebitelem náleží volba způsobu vyřešení reklamace prodávajícímu.
• Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


8. Doručování

• Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
• Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.


9. Osobní údaje

• Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
• Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.


10. Mimosoudní řešení sporů

• K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
• Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
• Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


11. Závěrečná ustanovení

• Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
• Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
• Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
• Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
• Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
• Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
• Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
• Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. ZDE


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3.2021 a nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky.

Luxusní kousky

Nabízíme značkové a luxusní kousky z druhé ruky

Ekologický e-shop

Dejte oblečení druhou šanci, šetřete životní prostředí

Doprava rychle a zdarma

Doručení během 1-2 dnů a při nákupu nad 1 490 Kč zdarma

Denně nové kousky

Každý den pro Vás přidáváme nové zboží

Přidáno do košíku

Vaše nastavení souborů cookie

Nezbytné
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Preferenční
Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého obsahu. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Statistické
Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z procházení webu našim zákazníkům.

Reklamní
Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zásady používání souborů cookie